Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des Paradeis. 9

door die groote veranderinge , welk de algemeene zondvloed naderhand, aan de oppervlakte der aarde3 veroorzaakte , te niet geraakt was.

Alhier hebben wy onze aandacht , derhalven , meelt te veftigen , op die vier Rivieren , in welke deze ééne , aan den uitgang des Hofs , weleer zich verdeeld heeft : het welk Mofes uitdrukt , zeggen de : zy wierd , van daar , Verdeeld : en wierd , tot vier Hoofden. Dit woord , (Rafcbim) fchynt by de Hebreen , in gebruik geweeft , om te betcekenen , zodanige Rivieren , die , uit eene andere Rivier , haar water overnemen : welke , de hedendaagfche Aardryks befchryveren, gewoon zyn , Armen, te noemen. Immers, worden deze Hoofden zelve , vers 13, 14. (Nabarim) dat is ,

Rivieren, genoernt. Alleen, zal men 'er mogen byvoegen , dat dit woord 9'$*2 Hoofden , ons in het byzonder doed denken , aan groote Rivieren , die breed en diep zyn , en veel waters met zich voeren : hoedanigen , men onder ons , mede , Hoofd-Rivieren, (Fluvii capitales) noemt; ter onderfcheidinge , van mindere rivieren , of takken, die , in eene boofd • rivier , uitwateren.

Nu, is dit eigenlyk de groote zaak , die , in de overweginge dezer ftoffe , meeft in aanmerking moet genomen worden : dat , vermits deze vier Hoofd - rivieren , uit de Rivier van Eden , plagten voorttevloejen; derhalven het Paradeis , noodzakelyk , moet geweeft zyn , omtrent dien zeiven oord, alwaar die gemelde Rivieren noch haaren Oorsprong hebben: want, by den oorfprong dezer Rivieren , was eertyds die Verdeelinge : en , by die verdeelinge , was die zelve Hof. Dit ftuk is zeer klaar: en , byaldien dit, door alle de Geleerden , welke over die ftoffe gefchreven hebben, behoorlyk ware opgemerkt; ser zouden aangaande de A 5 S«"

en die; derzelven Hoofden genoernt worden.

Aan of omtrent den oorfprong ,van welke gemelde rivieren, hes Taradeis zal geweeftzyn.

Sluiten