Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door Hidihkel, word een parig , d( Tigrisftroom,verftaan.

ï6 De Gelegenheid

ander land Kusch , het welk elders menigmaal irt Gods woord voorkomt, en het welk de onze door Moorenland vertaaien : dit moet men met het land Kufcb het welk de Riviere Gibon omüep , niet vermengen. Gelyk , onder Noachs nakomelingen , verfcheidene perfoönen , die den naam van Kufcb droegen , konnen geweeft zyn ; zo zal 't niemand behoeven vreemd te fchynen , dat meer dan één land , dien naam overgenomen hadde , van haaren eerften bevolker. Vergelyk dit, met het geval van Havilah , hier voor aangehaald. Én alhier diend zeer ter zake , dat , naar de getuigeniffen van Polybius , Appianus Alexandrinus , Strabo , Diodorus kiculus , Arrianus , StepbanUs , enz. (alle door de Heer Reland bygebragt , l.c. §. 19.) in of omtrent het landfehap Medie , een volk gewoond hebbe , de KossiTEN of Kussiten , (Kao-o-aroi) geheten : weshalven , wy niet twyffelen, of dit volk is geweeft:. het nakrooft van dien Kufcb , van wien dit landlchap Meden zynen naam , overgeërft , en noch tot aan Mofes tyd behouden had : dus hy met recht , ten einde de Riviere Gibon te doen kenbaar worden, mogt fchryven: dat dezelve het land Kufcb omliep.

Ten aanzien der Riviere , die by Mofes , als de Derde in order voorkomt, is geene de minde zwarigheid. Zy word by de Hebreen Hiddekel of liever Chiddekel , ('W) genoernt: en Hemmen daarin alle de Geleerden zamen , dat , door deze Rivier , de Tigris werd gemeend : welke haaren oorfprong mede heeft, in Armenië, en zeer naby den oorfprong des Eupbraths * ; ftroomende

van

* Hier ontbreekt het weder , aan geen gttuigenijfen der Ouden , welke beweeren , dat de oorfprongen der beide Rivieren , de lufhrnth en Tigris, naby elkander gevonden

wier^

Sluiten