is toegevoegd aan uw favorieten.

Heilige geographie of Aardrykskundige beschryving van alle de landen, enz. in de H.S. voorkomende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

h Ifraëls yolk, ge duurende den meesten tyd van hun vei blyf aldaar, zeer gedeukt:

»Ï4 Egypte.

Geduurende allen dezen tyd , hebben Jakobs nakomelingen , 's waerclds wiffelvalligheden , beide ten aanzien van voor- en tegen/ponden , in dit land, rykelyk beproeft. Zo lang jofepb in het leven bleef, dat is , geduurende de eerite 71. jaaren, federt, 's volks overkomt! naar Egypte, ging hec hun ze. r wel. Het groot gezach , het welk Jofepb ftaande hield, (naar men rekend, ,uit vergelykinge van ongewyde Schryveren , onder IV.

Ko-

tyd niet veel langer kan geduurd hebben. Derhalven , als de HEER tot Abraham zegt : dat deszelfs Zaad , 400. J aaren, vreemd zou zyn , in een Land, dat hunlieder niet -aas , enz. zo nioet dit niet bepaaldelyk gebragt worden, tot Egypte Alleen , maar ook tot het land Kanaan: in welke Abrahams Zaad, ook als vreemd, verkeerd had, yoor deszelfs vertrek naar Egypte.

Doch, dan ontmoet men, alhier eene tweede zwarigheid; die echter op een' fihyn/lryd uit komt; vermits Mofes-,'nli hy , Exod. XII.40. aanwyftde vervullinge der gemelde voorzegginge , (Gen. XV. 12 ) 30. jaaren meer teld , dan God Zelve aan Abraham daar toe bepaald had : zeggende: De tyd nu der woor.hge , dien de kinderen Ifraëls, in Egypte ( verita, in Kanaan en Egypte faamgerekend) gewoond htbben , is Vier Honderd en Dertig J aaren. Welke begrootinge, ook door den Apoftel Paulus gevolgt word , Gal. III. 17. Om deze 430. te vinden, zal men, het geheel tydverloop , 30. jaaren vroeger , dan toen Ifaak gebooren wierd , beginnen moeten : naamlyk , van den tyd van Abrahams roepinge , uit Ur der Chaldëen; die omtrent 30. jaaren vroeger voorgevallen was. En • dit iaat zich ook zeer wel tleijen , als men let, dat Abraham yj. jaaren oud was, toen hy uit Haran ging. (Gen. XII. 4.), Van dit zyn jfjlt jaar, by zyn vertrek uit Haran naar het land Kanaan , tot op deszelfs toefte jaar , toen Ifaak gebooren wierd, (Ge»..XXI heeft men reeds zy.jaaren : en, in veronderftellinge, dat hy na zyn vertrek uit Ur, y. jaaren in Haran gewoond hadde, eer hy van daar de reize naar Kanaan ondernam , zo maakert d< ze faamen uit , 30. jaaren ; die, gevoegt , by die 400. f naar Gen. XV. 13. vergeleken met Handel. VII. 6.) die volle 430. jaaren uitbrengen, welke Exod. XII. 40. en Gal. III; fkartoe bepaald wordea. *