Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen de Ajfyriers, 't Ryk Israël, begonnen te oyerheeren,zyn de Koningen vznEgypte, op dès. zelfs befcherminge, bedacht geWeefti

«2» Egypte. toefcheen, een gefchikt werktuig, om die groote mogt van Davids huis wat te onderdrukken. Doeh •ok daarna, door die gemaakte afwendinge, (diverfie) ten voordeele van Jerobeam , zyn oogmerk bereikt hebbende, en vergenoegt, met de koftbaare gefchenken, hem door Rebabeam ter hand gefield , is hy terftond naar Egypte te ruggekeerd : zonder , dat hy , noch eenige zyner nazaaten j voortaan, met alle die onophoudelyke tvoiften, tusfchen de volgende Koningen van Juda en Ifraël, zich weder hebben willen bemocjen : in vertrouwen , dat die beide Koningryken , genoegzaam van zelfs , zich onderling vernielen zouden. En dit is , ongetwyffeld , de oorzaak , waarom men , in al den tuffchen tyd , welke verloopen is , federt de fcheuringe die'r beide Ryken , Juda en Ifraël , geduurende een tydverloop van omtrent 250 Jaaren, weder niets verneemt, van eenige Koningen van Egypte, in de Heilige Gejchiedeniffe.

Maar, zo dra de Koningen van Affyrie, naamlyk , eerft Phul , en daarna Tiglatb Pilefer, het Ryk Ifraëls t'elkens begonnen aan te vallen. en alreeds zo verre hadden overheerd , dat het aan hunlieden cynsbaar was geworden , naar 2 Kon. XV. 19, 20, 29. en 1 Chron. V. 25, 16. gaf dit eene groote verandering van zaaken, ten aanzien der Koningen van Egypte; voor welke , nu. de dagelyks aangroejende macht van het Affyrifcbe Ryk zeer zorglyk was, en noch ongelyk meer zou worden , wen het Ryk Ifraëls , geheel, als een wingewefi , der Affyrifcbe heerfchappy , mogte onderworpen wezen : vermits, in zodanigen gevalle , het grondgebied der Koningen van Affyrie , niet anders , dan door het Ryk Juda, van hun eigen Ryk, zoude afgezonderd zyn : en het Ryk Juda . tegen die ontfachlyke nabuuren , niet het minft kon beftand gere-

Sluiten