is toegevoegd aan uw favorieten.

Heilige geographie of Aardrykskundige beschryving van alle de landen, enz. in de H.S. voorkomende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4?8 Damaskus. in den aanvang, onwillig, om naar den pad de$ Profeets Elifa , in de rivier den Jordaan , zevenmaal zich te walfchen, ten einde van zyne melaatsbeid gereinigt te worden , die zwetzende taal voerde : zyn niet Abana en Pharpar , de Aivieren van Damaskus , beeter, dan alle Ijraèïs wateren ? zoude ik my , in die , niet konnen isoajjchen, en rein wordm ? De Heer Maundrell kon , van deze beide Rivieren , in het byzonder , geene overblyfzelen., pok zelfs niet, van derzelver naamen, ontdekken: dan , was daar over des te min verwonderd : dewyl , de inwooneren , de riviere Barrady door deze vlakte konnen leiden , hoe zy willen. Daarqm , zal deze Rivier, vermoedelyk , eertyds in tweeën zich verdeeld , en , langs de beiden zyden van Damaskus, heen geloopen hebben: zynde, de eene toen Abana , en de andere Pharpar , genaamt. Ten zy, men liever wilde: dat de Abana eene andere Riviere geweeft zy , die wel eer, van den berg Amana , (of Abana) die Hoogl. IV. 8. gemeld word , als behoorende tot den Libanon , afgevloeid , en by Damaskus, in de Pharpar, (nu Barrady) ziph ontlaft hebbe. Doch, dit is onze. ker : en , de langheid des tyds , die aan alles verandering veroorzaakt, kan ook , in den loop der rivieren, zodanig eene verandering geven , dat dezelve in laateren tyd naauwelyks meer kenbaar worden. In den tyd , toen de Jood Benjamin , zyne reize gedaan heeft , (in den Jaare 1176.) fchynen dje twee rivieren noch te konnen onderfcheiden geweeft zyn : want , Qhiner. pag. 52, 53.) na met grooten ophef gefprooken te hebben, van de Schoonheid der ftad Damaskus, en de weêrgalooze vruchttinarbeid der omliggende landftreek , vervolgt hy té zeggen : „ dat twee rivieren aldaar van den berg m Herm°n > (veiftaadit liever, van den Libanon\

„ vloe?