Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die veele nabuurige landen onder hun gebied hadden:

500 De Affyrifche

des begeerende, kan hierin te rade gaan, met dé Tydreken- en geschiedkundige werken, door Jofephus Scaliger ,• Petavius, Ufferius, Cuberletb en andere, uitgegeeven. By eenigen, word, als de eerfte Stichter aangemerkt en opgegeven, Nimrod , by anren, Belus, by anderen weder, Niisus; die de Zoon van Belus was. Eenigen denken, dien Be* lus , Assur zeiven , geweeft te zyn ; aan wien, die naam Belus, Bel of Baal, (die, in dj oofterfche taaien, een Heer betekend) enkel, als een eer~ naam zou gegeven zyn. Deszelfs Zoon, Ninus, zou Zoroaftres, den Koning der Baktrianen , een volk onder de Scythen , het welk ooftwaard van de Kafpifche Zee woonde, te onder gebragt hebben : en daar door den grondflag tot deze algemeene heerfchappy gelegt. Hy had ten gemalinne, die zo zeer ten kwade beruchte Semiramis; door welke hy zelf bedrieglyker wyze wierd omgebragt; die daarna haare heerfchappy ook over Indie , Ethiopie , enz. zou hebben uitgebreid: doch, die daarna , door haaren eigen Zoon, Ninus of NiKYas , wienze tot bloedfchande had aangezocht, wierd uit den weg geruimd. Na dezen Ninyas, zouden noch XXXII Koningen over het Affyrifcb Ryk , waarvan de zetel binnen de ftad Ninive geveftigt was , naar het getuigeniffe der gemelde Schryveren, geheerfcht hebben, tot op den laatflen, Sar danapalus genoemt; die gehouden word, vooreen' tydgenoot van Uzia , den Koning van Juda: en dergelyke zaaken meer.

Dat deze Affyrifche als eene algemeene heerfchappy , over de meefte en aanzienlykfte landen van het waerelddeel , Afia , zich uitgebreid hebbe , word ons, door de oude Schryveren, als Herodotus {Hiftor. L. I. c. 94.) Dionyfius Halicarnaffeus,

{in

Sluiten