Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heerfchappy. 501

(ih inït, Oper. ) en anderen, eenparig verzekerd. Onder deze landen mogen dan te recht mede begrepen wbrdën, inzonderheid, Armenië, Medie, Babylonie, Chaldec, en een groot gedeelte van Arabie; welke alle, dóór het eigenlyk AJJyrie, begrenft geweeft zyn.

Eii, van de XXXII. Koningen, die na Ninus • ih dit groot Ryk beftierd hebben, zyn wel de 'naamen in de gedehkfchriftên aangetekend; maar! Voorts geene merkwaardige bedryven derzelven gemeld : dewyl zy ook niets hadden uitgevoerd , het welk aan de nakomelïngfchap verdiende óverhandrykt te worden. In tegendeel, al wat men van hen weet, is, dat zy hunnen tyd volftrekt alleen in 'ledigheid en welliijl doörbragteh, onder hunne wyven en by wyven: zonder met dé zaaken der regeeringe zich te bemoeijen, ja zelfs, zonder meer, dan eenmaal des Jaars, aan het volk zich tè vertoonen: terwyl zy de beftiering der byzondere gewejlen ten eenemaal Overlieten, aan hunne 'landvoogden.

Men mag zich wel verwonderen, hbe zódanig èéne Hechte rêgeeringswyze van zo eene lange geduurzaarnheid kan geweeft zyn. De landvoogden , van de weinige zorgè hunner Koningen, aangaande de regeering, zich bedienende, gedroegen, zich, in de behandelinge der zaaken , elk in het hün aanvertrouwde wingeweft, naar willekeur: én Veelen derzèlven misbruikten, hün al te groot, en genoegzaam onafhanglyk gezach,. ter onderdrukkinge hunner Rykszaaten: het welk onder dezelve niet anders dan geduürige opfchuddinge kon verwekken; waardoor, dit eertyds zo ontzachlyk Ryk langs hoe meer moeft verzwakt en verminderd worden. .Dit verhaald ons üitdrüklyk Herodotus; ( Hijtor. L. I. c. 95.) die ook de jaaren der ge-

W. Dal. tl. ftuk. Kk duur-

loch, ih ie zaaken Ier regeeinge ten :enemaal eerwaar-, oosdej

en, daardoor zelve iorzaak wierd vaa den onderrang zyns Ryks j

Sluiten