Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

50a De Affyrifche

duurzaamheid, welke Ctejias aan dit Ryk toefchryft , tot meer dan de helft verkleind : zeggende: ,, dat, nadat de Affyriers, over Opper-An fie > vyf honderd en twintig jaaren heerfchappy „ gevoerd hadden , eerft de Meden tegen dezelven begonnen op te ftaan ; die , het jok der „ dienftbaarheid affchuddende , zich in vryheid „ ftelden: en , dat , na de Meden , ook andere „ •ooiken dit zelfde fpoor gevolgt zyn". En, het geen men , in dit duifter ftuk , van den uitflach der zaaken, uit vergelykinge der gefcbiedfcbriften, inzonderheid, van Diodorus Siculus, (Hiftor. L. II.) en fuflinus (Lib. I. c. 3.) met eenige waarfchynlykheid befluiten mag, komt daarop uit, dat eindelyk twee Landvoogden, naamlyk Arbaces en Belofis, die de eerfte, in Medie, en de tweede, in Babylonie, het gebied voerden, met elkander aanfpanden , om de geheele AJfyrifcbe heerfchappy te overweldigen: en onder zich te deelen; * die dan met hunne vereenigde krachten , na het heir des Konings Sardanapalüs uit het veld verflagen te hebben, op de Hoofdftad Ninive losrukten en dezelve dadelyk veroverden: brengende dien verwyfden Koning tot het wanhoopig befluit, van, ten einde hy niet in handen der overwinnaaren mogte

ver-

* Anderen willen liever, dat deze overweldiginge der Ajfyriers, door Arbaces alleen, volbracht , en dat deze ook , geduurende zyn' ganfchen leeftyd, de gerufte bezitter van dit wyduitgeitrekt Koningryk (toen, het MÈDiscH^gencemt) gebleven zy : doch, dat, na deszelfs overlyden, zo liet AfJyrtfch als BaLylonip b Ryk, weder van de Meden afgevallen, twee byzondere Ryken hebben uitgemaakt. Men kan de rechte omftandigheden dezer ftaatsverwifielinge niet zeker be'pialen , by gebrek van nauwkeurige en geloofwaardige belichten des aangaande: hoewel derzelver gevolgen genoegsaam blykbaar zyn.

Sluiten