Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Attalie, iiaar wien dus genoemt ;

en, waardoor bekend, in de Bybelfche en Kerkeiyke gefchiedeniflèn.

In de landftreek , Pi fidie,

I

670 Attalie. Pijïdie.

heeten. De andere Stad van Pamphylie , word genoemt

ATTALIE

in Jt Grieks , 'AttcLkux , door Lukas uitgedrukt: gelyk, by meer andere Griekfche Schryveren. Alleen Strabo (Lib, XIV.) noemt ze 'Arr«A/*; die ons te gelyk onderricht : dat deze Stad dien naam ontfangea had , van derzelver Stichter, Philadelphus: bedoelende, zekeren Attalus, Pbiladelpbus toegenoemt : veellicht, dien zei ven Attalus, Koning van Pergamus , die, den Romeinen, zyn Koningryk by uiterften wille vermaakte : gelyk hier voor is aangemerkt.

Deze Stad lag, aan eene bekwaame Zeehaven: dus , konden Paulus en Sylas, aldaar, gevoeglyk t'fcheep gaan, als zy, van hunnen eerft ondernomen tocht, wederkeerden , naar Antiocbie in Syrië: gelyk Lukas verhaald Handel. XIV. 25, 26. Daarna, is aldaar een Eisfchops zetel geweeft, die (in Not. Ant.fol. 42.) in Pamphylie, als de tweede in rang voorkomt: behoorende meede, onder het Patriarchaat van Konftantinopole. In onzen tyd, word deze Stad, Satalie, genoemt: en de daarby gelegen Baai, de Baai van Satalie.

P I S I D I E

By de Grieken, nmita. Zy was eene binnenlandfche Provincie van Klein AJie: tusfehen Pamphylie , Karie, Pbrygie , en Lycaonie befloten: en , neeft met' bergen, behoorende tot het Taurifcb gebergte, het welk daardoor heen liep, vervuld.

De

Sluiten