is toegevoegd aan uw favorieten.

Heilige geographie of Aardrykskundige beschryving van alle de landen, enz. in de H.S. voorkomende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De order der gelegenheiddezer Steden.

716 Eigenlyk AJie.

zeven Sterren, de zeven Kandelaaren, de zeven Geesten, de zeven Bazuinen enz. die, in die zelve Boek, de Openbaaringen, telkens voorkomen. De bewyzen, door de Godgeleerde uitleggeren, voor dit gevoelen, bygebracht, zyn van geen kracht ontbloot. Men leeze daar over , de Verklaring van Jobannes Openb., door den Heer Vitringa, I. Deel, bladz. 45—94' Hieruit, doet zich toch ontdekken , de reden, waarom,. door Jobannes niet meer dan zeven Brieven behoefden gefchreven te worden: en, waarom, juift, aan deze zeven Gemeenten, in 't bezonder , die, Openb. II. III, genoemt zyn: vermits, in den eigenlyken toejland dier Gemeenten, te dier tyd , toen Jobannes deze Brieven fchreef, (voor zo verre uit de omftandigheden kan worden nagegaan ) een zweem, en, als het ware, eene voorfebets te befpeuren was, van den Jlaat der algemeene Cbrijlelyke Kerke, in datjuifte tydperk, naar de order, in welke die zeven Gemeenten, de eene naar de andere, aan Jobannes, worden opgegeven. In welken gevalle, eene zonderlinge wysbeid, van Gods Geeft , in het ingeven dezer Profetien, te ontdekken is.

Ieder begrypt, dat het geenfins ons werkzy, alle deze zaaken , betreffende den geeftelyken zin dier Brieven, onderfcheidenlyk uit te leggen: noch ook (wat de daarin voorkomende voorzeggingen belangt) de vervullinge derzei ven, uit de Kerkelyke gefchiedfchriften, te betogen. Deze zaken kan men vinden , in de fchriften der geleerde mannen in Gods Kerk, die hunne gedachten daar over hebben uitgelaaten: als, behalven den reeds gemelden Vitringa, ook Coccejus, Andala, B. S. Cremer (de Vader) Lampe enz. Alleenlyk, voor zo verre het aardrykskundige betreft, is 't eene aanmerking van veel belang: dat alle deze VII Steden, in opzicht

tot