is toegevoegd aan uw favorieten.

Jesus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

68 GESCHIEDENIS van

pen ( a ): deeze hooge Joodfche Raadsvergadering had reeds voormaals zyne Tyrannige geftrengheid genoeg ondervonden , en daar onder moeten lyden ( b ) , en zyn Ouderdom benevens de Verwarringen in zyn huis, hadden hem federt noch agterdochtiger gemaakt. Thans laat hy hun , en wel voornaamlyk den Godgeleerden , of Schriftuitleggeren de Vraag voordellen : „ wat toch de „ Plaats zy , daar de Mesfias , dien de Natie ver„ wachtte , moest geboren worden ?" Het was niet móeilyk te raaden , wat den Vorst tot deeze Vraage gelegenheid gaf en met wat oogmerk hy , door de naavraage der Vreemdelingen oplettende gemaakt , hun dezelve voorleide. De geboorte van eenen Mesfias moest hy voor iets aanzien , het geen voor zyn huis zeer naadeelig kon worden. En eerst onlangs was 'er iets gebeurd , het geene zyne manier van denken op dat ftuk verried. De zaak verdient aanmerking. „ Als het „ gantfche Joodfche Volk (_ naar het verhaal van ,, den Joodfchen Gefchiedïchryver (c) zich by „ eede ( d ) verplichtte , om Csefar en den Koning ,, getrouw te zyn, weigerden veele Pharizeeu wen, „ over de zes duizend in getal , deezen eed te

doen,

(" a ) Tl*tTug rif «VX'^S w ye<tyft*rtïi t2 a«S , IVlauh. II , 4.

(6) Zoo ras hy Jeruzalem had veroverd , ging hy met die van de tegenpartij e zeer hard te werk, Joz. Oudh. XV , I.

CO Oudh. XVII, 2.

(d) Dat dit de eed , of de huldiging geweest is , by welker geleegenheid de eerfte Cenfus, waar van Luc. II. melding gedaan word , ziet men by Lardncr , geloofw. der Euangel. deel. I*