is toegevoegd aan je favorieten.

Jesus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I4f5 LEVEN VAN ï. BOEK.

om uwe bekentenis , als overyld , te herroepen. U en mynen overigen Discipelen geef ik de verzekering , dat gy , van deezen tyd af aan , ( a ) dac. ik myn openlyk ampt aanvaarde , den Hemel, met alle zyne krachten tot verrichtinge van groote daaden omtrent my , werkzaam zult zien. Het geene Tacob in den Droom zag , zult gy lieden waakende zien ; den Hemel, zoo als hy zich zegenryk opent , en de boden van God , zoo als zy tot des Menfchen Zoon (bj af en aan koomen.

Nathanaëls woonplaats was de kleine Stad Cana in Galilcfia , juist was Maria , de Moeder van Jezus , daar , en woonde eene bruiloft by van haare bloedverwanten of vrienden ( c ). Ook werd Jezus met zyne Discipelen , die Hy ten deele van den Jordaan had medegebracht, ten deele op reize had aangenomen , op de bruiloft genoodigd. Dit ge° fchied-

fa) Ook dit maakt het waarfchynelyk , dat Nathanaël ftaaderhand mede onder de twaalven is gekomen , zoo als hy te voren ook fchynt een Leerling van Joannes geweest te zyn. Zie Heuman.

f b) Het was by de Jooden gebruikelyk, zich naar den naam van zynen Vader te noemen. Dus moest Jezus, voleens de gemeehe gedagte van zyneafkomfte, JozephsZoon f Benjozeph) geheeten zyn Joh. VI. 42. Dan beter voegde «em de al gemeene naam, Ren - adam, Menfchen Zoon, Menjcb, dewyl dezelve zyne eigenlyke afkomst reeds meerder onbepaald liet , en met den naam van Zoon Gods , dien hy fomwvlen zich zelven gaf, en dien Hem zyne Discipelen naaderhand altyd gaven , famen beftaan kon. Menfchen Zoon was ook by de Jooden veel in gebruik , en beteeJcende zoo veel als Menfch , en wel , gering Menfch ,befcheiden en waarachtig geeft J. C zich dien naam dan.

(c) Mortuo Jam Jozepbo vidua , forte ut ea , qur ai nuptias opus erant , jure proximitatis adernarst , ut «•{•jxwj'» vel w^*v»vfC: *fi's GrttffeM''