is toegevoegd aan uw favorieten.

Jesus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. HOOFDST. JEZUS. 40Ï

Gy beveelt ons te trachten na de fpyze, dewelke ons God door Zynen Gevolmachtigden zal laaten geeven; naadien het dan Gods werk is , ons met deeze fpyze te voorzien, wat kunnen wy van onze zyde daarby doen (*)?

God bereikt zyn oogmerk (van u deeze fpys voor het waare onfterfely keieven mede te deelen) allerbest daardoor, wanneer gy aan den geenen geloof en goedkeuring geeft, dien Hy u ten beste heeft gezonden. Zoo kunt gygewislyk tot dat, het geen Gods werk is, het uwe toebrengen.

Zy merkten, dat Hy van zich zelven fprak. Wy zyn bereid, zeiden zy, om U vooreenen Godlyken Gezant te erkennen, maar wy behoorden eerst noch een zeer groot èn Godlyk Wonderteken te zien. Geef eene proef van de Macht, die U gegeeven is, om ons een beftendig middel tot voedinge te geeven. Mozes heeft voor ons Brood van den Hemel doen vallen (f). In eene Woestyne, daar geene fpyze was, heeft hy onze Voorouders met Manna verzadigd.

Mozes, fprak Jezus, heeft u wel Brood, maar zekerlyk niet een Hemelfch, onfterfelyk Chet tegen-

deel

9

(*) ﻫ tfy»^ufis5tt 'iii i'fj/«6 t* SU" ; dat is, datwy dat te wege brengen, het weke een werking van God is. De fpreekwyze betekend hier het zelfde, als daar Jeois ze gebruikt, wanneer Hy zegt: Ik moet werken de Werken van mynen Vader, Joann. IX. vs.4

sftè tpyilfy&ai 1* 'teyee tx 5WTf«5 ft*

f*) Zy, die dit zeggen, toonen, dat zy Zyn laatfte Wonderwerk geheel niet begreepen hebben.