is toegevoegd aan uw favorieten.

Jesus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I, hoofd*-, JEZUS. 4^3

de grootfte vreugde aanneemen: want allen, dewelken God my tot Discipelen geeft; heiligen zich aan my en myne Leere uk eigene beweeginge: en al wie zich zoo aan my toewyd, voor dien maak ik hetniee moeilyk, myn Discipel te worden: Ik verfmaade hem niet, maar veroorloove hem eenen vryen toegang tot mv. Want daarom ben ik uit den Hemel op deeze weereld nedergekomen, op dat ik met aan een zyzettinge van alle byoograerken , my geheel en al aan het groote oogmerk heilige, waartoe ik gezonden ben. Dit oogmerk is: dat ik alle de geenen, die God verwaardigt, om de mynen te worden, voot bet afvallen bewaar e, en dan eens ten laatflen dage van den dooden opwekke, Ik herhaal het: het oogmerk, waartoe God my zend,- is: dat een iegelyk, die het geluk heeft van den Zoon te zien ofte kennen , en, wegens de bewyzen van zyne zendinge, zich aan Hem overgeeft, het eeuwige leven ontvan* ge, en van my ten laatflen dage opgewekt worde.

Dit was nu al te duidelyk gefproken, dan dat zy het niet verftaan zouden hebben. Maar hoe duidelyker Hy verklaarde, dat Hy van dm Hemel was gezonden , hoe het vooroordeel van de geringheid zyner af komile levendiger werkte. Zoo lang als zy Zyne Wonderwerken zagen, vergaten zy dit vooroordeelIn deeze oogenblikken vatten zy de grootfte gedagten van Hem op. Maar zoo ras Hy ze, van deeze zinne* lyfce indrukfelen, tot iets verheveners wilde opleiden, en hun de Leer van Zyne Zendinge, zonder deeze zinnelyke bewyzen, door het verftand wilde doen aanneemen, vond Hy aanltonds duizend zwaajigheeden daartegen. Dan daalde Hy in hunne gedagten tot diengemeenea ftaat te rug, waarin Hy zoo

lang