Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxxviii VOORREDE over bb

verkiest, in zoodanige gevallen, altoos de een» vouwigheid verre boven alle konst.

* * #

Jezus , die zeer wel wist , dat Hem de Va* der alles in handen gegeeven had, en dat Hy van God uitgegaan was, en weder tot God gaat, ftaat van de Avondmaaltyd op legt zyne kleederen af, neemt een doek [laat dien om *t lyf; daarop giet Hy water in een bekken , en begint zoo zynen Jongeren de voeten te wasfchen, en dezelven met den doek aftedroogen, dien Hy omgeflaagen had. ■—— Naa dat Hy nu hunne voeten gewasfchen, zyne kleederen weder aangetrokken had, en weder aan tafel was gaan zitten, fprak Hy tot zyne Discipelen: Ver ftaat gy nu, wat ik thans omtrent u gedaan hebbe? Gy neemt my uwen Leermeester en Heer; en dat met alle recht, dewyl ik het in der daad ben. Indien ik nu, de Heer en Leermeester , u de voeten wiefch, zoo behoorde ook gy de een den anderen de voeten te wasfchen. Ik heb u hiermede een voorbeeld gegeeven , op dat gy op dezelfde wyze te werk gaat, als ik omtrent v gehandeld hebbe

Toen

(g) Joann. XIII. Volgens de overzettinge van eenen myner Vrienden.

Sluiten