Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XL VOORREDE over de

haaien, als meesterfïukken van eene naïve gevoelige manier van verhaalen aanpryzen; en ik hebbe het oordeel van Kenneren voor my (j).

$ & "ft By deeze woorden werd Jezus in zyn gemoed zeer ontroerd, en zeide, zonder eenige agterhour denheid: Ik verzeker het ulieden. vast, één van

ujie*

f*") Bv voorbeeld, overdenkingen van eenen verflandu gen, maar ongeleerdm Christen, by openbaare aanvaUen op lyn geloof, bladz. 47. [Zynde een Werksken, doof den He°r Toblee, Predikant te Frauwunjïer, in bet Hoog.duitfeh uitgegeeven, en te Zurich gedrukt in 8.J -—

Allermeest moet ik my over de Verbaalen der Euan.'. eelisten verwonderen. Die zeggen my , nopens derj

Heere ïezus , met de grootfte konstlooze eenvouwigV heid zoo veel , als ik anders nooit in eenig Histcv " rifch Boek van die groote te leezen kryge. En dan v „och zeggen zy het zoo naiuurlyk , zoo zonder V, omflag, da? men gevoelt, dat hun niet is ingevallen, ' dat eenig menfch ze van. onwaarheid verdenken kon. , Zv verzekeren niet, zy beroepen zich met uitdruk, vkelyk op getuigen zy noemen Hechts den tyd eq ! plaats, de menigte; des Volks, waaroy dat alles ge-

beurd is-' zy tootfen voor het overige niet, datzy ,'! 'er over veibaasd ftaan, gééne poogipg om het ge» , looven daar van den menfchen afteperfen, of om in

opzetteh'ke loftuitingen van eenige dabden des Hei. . lands zich uittelden. — bladz. 49 Jezus kent men „ uit dezelven als den zonderlingften , hoogften, en

b-sten Perfoon, van alle andere menfchen onderfchei' den, zelfs als men flechts het kortfte van de Vier . Euangelien heeft geleezen, en men kan Hem nport

wede? vergeeten. Maar om den Euangelist denkt „ men onder het leezen zoo weinig, ais of, om zoo

te fpreeken , hunne Euangelien zien zelfs gefchtees, ven hadden, enz.''

Sluiten