Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 6 )

Thans deeden zich dezelve Leden, vijf in getal, van de Gemeente op, aen welker hoofd zich zeekere Westerfrolijk bevond -die voorgaven , (raaer tot , nog toe nimmer beweezen hebben) door het meerder getal der Gemeente gekwalificeerd te zijn, om zich tegen het herftel van D. Scheffer te opponeeren, om dat hij zich de zogenaemde oude Conftitutie niet betoonde toegedaen te zijn.

De Kerkeraed zich houdende voor de ëénigewettige Reprrefentanten der Gemeente, als zijnde geeu één van deszelvs leden anders,dan door de contribuëerende Leden der Gemeente, wettig en plegtig tot dien einde van den Predikftoel daer toe opgeroepen, en ook in de Kerk, in de plaets der openbaere Godsdienstoeffeninge , (en dus niet in de Kerkekamer, de plaets van alle andere Kerkeraeds handelingen) tot Kerkeraedsleden verkoren, en dus ook in het opfchrift der Kerke-Ordonnantie genoemd, weigerde met Westerfrolijk, C, S\, in onderhandeling te treeden, voor en al eer zij hunne acte van kwalificatie vertoonden, 't geen zij weigerden, en ook van Burgemeesteren (onder wier furveillance, benevens die van hunnen Secretaris, Westerfrolijk C. S. ageerden) op de aUerwederregtelijkfte en eene tegen de goede orde ftrijdende wijze onnoodig gekeurd wierd.

Natuurlijk vloeide hier uit voort, dat'er geene onderhandelingen tusfchen de Kerkeraed en Westerfrolijk C. S. konde plaets hebben. De Burgemeesteren namen dezen taek op zich , en 'er wierden veele vrugtelooze en langwijlige conferentien tusI fchen

Sluiten