Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 C 33 ) 4

laatfte van deeze woorden, Is' fo de oc-rfpronglyke taal op die wyze gedrukt, als hierin deeze Vertaaling is opgegeevcn. De Leezer. gelieve dus deeze in onze taal. zonderlinge wyze van uitdrukking niet ais een'drukfeil; maar wel met opzet en overleg zo gefield te zyn, aan te mer-

^Kt'i, vertc-enwoordige zich 'de Leezer de, gelegenheid, by dewelke, onder anderen, opk deeze Woorden gefprooken. zyn : en die wy kunnen atneemen uit Deut. F. L zy is deeze : ■ •

'Mozes Hond nu eerlang volgens de Goddelyke Voorzegging?, voorheen aan Hem gedaan, van het Volk van tiraêl', het welk hy naar Gods bevel naby den oever der . jordaan-firoom .gelciJ. had, te worden weggerukt. Het is voorhqn, die niet geheel onkundig zyn van de BybcL-historie , te over bekend , dat deeze Man Gods,. zich zwaar vérzondigd hebbende, dir tot ftrafte voor die zonde ontving dat God zelf tot hem fprak: ■ Èa'f gy niet 'aan my gelooft hebt, dat gy. My heilig- de , voor de Kinderen Israëls; zo zult gy deeze. Gemeente niet in het Land brengen, dat ik taart*** tien zul. Num. XX. 12. vprge.1. niet Deut,XXX1T. 48. en volg. en Deut. Dit oordeel over

deezen Man 'Gods zouie.uu vervuld , en hy van dit volk worden afgefchcurd. By, die gelegenheid, wilde Mozes niet fcheiden, zonder met plegtige vermaningen, en cnfaalbaare Voorzeggingen van de toekoomende lotgevallen ,; die Israël 111, volgende Eeuwen trollen zouden, en zonder de ïlccrlykfte Zegénw enfehingen dit Volk voor te houden , 'en over het zelve uit te fpreeken. Dit had hy begonnen te doen, Deut. V, 1. en mdat lïoofdftuk had 'hy voor de ooren van dat gehcele Israël de Zccdelyke Wet herhaald, cn daarby op bet plegtigfie hetzelve errmnerd, de„ verbaazende omftandlgheden, die de eerfte Wetgeeving verzeldcn, waardoor hy nu buiten twyilel zich zeiven voor Israël , als de door hen zeiven van God gebecden MiAdelsperfoon tusfchen den AlC

Sluiten