Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 6 )

waaragtig , zy kunnen ook valsch zyn ; de verfchillende berigten welke wy dagelyks hier ontfangen, brengen my in een Draaimoolen, 't is waar ik ken uwe Godsdienst-y ver, maar is het ook niet mogelyk dat gy al te zeer verkleeft aan het Oude, te fterk geyverd hebt. Zyn de Befchuldigingen waar , waarom dan de Leeraars die valfchelyk geleerd hebben niet nitgedreeven, dit dog was noodzaakelyk, ten zy dan dat zy herroepen, en men hun, hunne flegte handelwys vergeeven. Zyn de befchuldigingen waar, hoe is het dan mogelyk dat zy dan nog zo veele Vrienden, en aanhangers hebben, en wel zo men zegt onder de Heeren Armbezorgers. Gy begrypt ügt myn Vriend, dat dit alles my in verwarring brengt, en ik niet weet, wat ik van de zaak moet gelooven, of vastftellen.

Intusfchen myn Vriend 1 moet ik u berigten, dat ik zeer weinig onder het gehoor van uwe Leeraars geweest ben, gelyk gy wel denken kunt, als wel weetende dat ik weinig gelegenheid hebbe, om tot Amflerdam te koomen. Indien het egter waar mogt zyn , dat eenige uwer Leeraars zig zo fchandelyk gedragen hebben % dan beklaag ik eensdeels uwe Gemeente , van zo gefolterd te worden , door valfche Leeringe , anderdeels, zoo verheuge ik my dan, en danke God, die u en andere, hart en moed fchenkt, om de dwaaling aan te toonen en te keer te gaan. Ja dan fmeeke ik uwen en mynen Verlosser! dat hy u om zyner Kerke wille, in uwe lofFelyke poogingen wil onderfteunen, en zyne Goddelyke hulp, uen alle die voor de waarheid uitkoomen, wil

me-

Sluiten