Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( * )

gy' die in ziet, weest dan opmerkzaam op u zeiven, want zy zyn zeer liftigingericht, omdemenfchen te verlydeo, en de Jeugd die dezelve moeten leeren zuigen deSociniaanfche, Arminiaanfche, als ook Bekkeriaanfche Dwaalingen in, en weten het niet, en worden voor eeuwig ongelukkig; daarom weest voorzigtig dat uw teder Kroost met zu'k ziels vergif niet vergeven worden.

Ik hebbe ook al met verwondering overdagt, daar deeze Nieuwe Hervormers al zo eenigeu geruimen tyd van liefde, liefde, liefde, geroepen nebben, en dat de haat en zeden hebben de overhand genomen, gelyk men in de ongelukkige ty.ïeu gezien en ehoord heeft, dat veele, van deeze liefdepredikers te gelyk geroepen hebben roof haast, -buit fpoedig Jes, 8. vs. 3. en den menfch opftookte, om den eenen tegen de anderen op te ftaan, gelyk die droevige dagen ons nog wel huegen, • doch om u, myn Vriend, door deeze naare gewezene tydsomftandigheden niet weer tot de oude droevige dagen te leiden, zo zal ik u, (zoo ik dwaale vergeef het my, ) myn gedagten zeggen, •over de liefde daar deeze nieuwe Hervormers mede begonnen hebben. en noch doen, gy weet immers, myn Vriend, zo wel als ik, dat geene goede werken hunnen door ons gedaan worden, of ons harte moer eerst door den Hf: Geest herfteld , en alzo ook geene goede werken kunnen doen die God behaagen, dan door 't waarachtig Geloove, cd alzo ook geene waare liefde tot God en den Naaüen hebben, zoo befluit ik ook, enftellevast, dat hun liefde Predikers net isgeweelt, als Socyns liefde prediken ln hetJaarv^ftienhondertt gy hebt het Boek daarvan, Vriend, ziet het wat voor Jaar het geweeft is, deeze en alle Dwaalgeesten hebben zoo gehandeld, want door hun fchreewen raaken de menfchen verblind en toegee"vend, op dat zy zoo veel te meer den naam krygen van liefderykheid en deugd zaamen om zoo in het vertrouwen te geraaKcn by de menfchen , als

So.

Sluiten