Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M *5 ]#

Maar wat behoeven wy ons langer met het getuigenis der Heidenen op te houden ? hebben wy by andere en befchaafder Volkereu geene duidelyke blyken om ons gezegde meer kracht by te zetten? immers ja! en overvloedig!

Hebben niet van alle tyden, om de nuttigheid en noodzakelykheid, alle foorten van menfchen , Koningen en Prinsen niet uitgezonderd, de Genees- en Heelkunft, met luifter geöeffend?

Om dit te bewyzen , zouden wy een aantal voorbeelden kunnen bybrengen , 't welk ons echter onnoodig toefchynt; alleenlyk willen wy ons vergenoegen met den weg tot verdere nafpooringen te banen.

De Romeinfche Hiftoriefchryver, Titus Livius, getuigt van Massanissa, den Ko, ning van Numidien , dat hy ten tyde van den tweden Oorlog, welke die van Carthago tegen de Romeinen voerden, in, een fpelonk verborgen zynde , de wonden met zekere geneeskruiden wift te heelen.

Sluiten