Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

#[ 32 ]#

lang ingeworteld zyn, kunnen zy naauwlyks zoo geheel uitgeroeid worden, dat zy niet fteeds geduurig wederom te voorfchyn komen.

De wortel, die in het lichaam vaftgehecht zit, moet uitgeroeid worden : want zoo men deze blyven laat, fchoon men het loof affnydt, zal er geftadig nieuw onkruid uit opgroei] en; en zy, wien de zorg om de gemoederen der rnenfchen te verbeteren en te befchaven aanbevolen is, zullen zonder de hulp des Geneesmeefters nimmer flagen, en, offchoon zy de leeringen en vermaningen van Socrates te baat nemen, geenen zegepraal behalen.

Blykt niet de nuttigheid, en derzelver voortreifelyke uitwerkingen, ook in dit gewichtig ftuk alleróvertuigenft, daar het zeker is, dat de verbetering en leiding der hartstogten den Geneeskundigen voor het grootst gedeelte moet toebetrouwd worden; nademaal in elk Temperament eenige ongetempertheid plaats heeft, die, de maat te bovengaande, onheilen zoude te weegbrengen; doch welke door eene gepafte be-

ftie-

Sluiten