is toegevoegd aan uw favorieten.

Jesus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. hoofdst. JEZUS. m

moogt het verantwoorden. Jaa, wy neemen

het op ons , was het antwoord : Wy en onze Kinderen mogen het boeten , als Hem onrecht gedaan word ! °

Nu deed\ Pilatus de uitfpraak , dat Jezus aan

het kruis geflaagen zou worden, en Bar-abbas

Josgelaaten.

By al het afgryzen , dat het gedrag der Vyanden van Jezus by dit verhoor moest inboezemen , is het voor den Leezer vertroostende en zelfs aangenaam den loop der Voorzienigheid in het zelve van ftap tot ftap waar te neemen. 't Is waar, in zeker opzicht ging hier alles zynen natuurlyken gang : de Aanklaagers ,. de Gedaagde , de Rechter, allen volgen ten dee le_ hun eigen karakter, ten deele het byzondere doeleinde , dat zy zich voorgefteld hadden. Men ziet dezelfde pasfien werken , als by minder gewichtige gebeurtenisfen: Aanklaagers, die, wyl zy zich eens m het hoofd gebracht hadden, dat zy met eenen Godslasteraar en Bedrieger te doen hadden , de zaak met zulk eene onftuimigheid doorzetteden , die voor alle ftïlle apAaoh,™ „.. . . .

A—~*"VM ' » Udt zy z'cn misicnien „aan eenen onfchuldigen vergreepen", de deur floot: Menfchen voor welkende inbeelding, dat zy voor Gods zaake ftreeden , alle onpartydig gadeflaan van hun hart , en der waare fpringveeren van hun gedrag onmogelyk maakte: — eenen' Rechter, die verftands genoeg heeft, om de zaak, onaangèzien de fhmfte Staatkundige en Godsdienflige verdrMiïingen , juisc in te zien , en in den beginne ftandvastfg genoeg, om zich derzelve aan te neemen , tot hem ten laatften eene drangreden aan het wankelen P 4 bren-