Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f 34 j

1515. i?.Jutiy.

Pag. 16.

Dacli-

den in de reyfen van den Eedelen die hen doen betalen van den Rentmeefter van 't gemeen Lant, ''t welck hemlieden dunct te weefen onredelick ; hebben infgelicx gcfeyt (behaluen Leyden) dat men an den Raedt verfoucken zal, dat zoe wie reyfen fullen tot cofte van den Lande, 't zy Edel, ofte Raetsheere, ofte anre , ten hoochften nyet meer hebben en fal, dan de Keyfer feluer betaelt, te weeten twee en dertich ftuvers fdaechs.

VAn Joncker Willem Turck worde vuytge■fielt tot dat de Keyzer belieft zal zyn, want de Knechten nyet bouen de Meefter gaan en mach.

MY worde oick gelafl: te veruolgen an myn G. V. by fupplicatie dat men vuyten Dorpen foude mogen vertrecken in den Steden , mits betalende behoirlicke exugelt.

ENde dat men in 't Oclroy van de Geelïelicke fucceflie foude excipieren, Kerken, Gafthuyfen, ende heyligen Geeftcn , ende 't felue Octroy doen corrigeren, &c.

IV/Oirde oick geprbponeert maer nyet ge\\ floeten , van op ten Dorpen binnen Hollant nyet te mogen brouwen j weuen, draperien, leeloyen ende diergelicke Stede neringen nyet te mogen doen.

Sluiten