Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i53 )

TG1 Nde alzoe die voirfz Gedeputeerden van Hollant, dochte hemlieden van noode deefe Unie, of anders gefcepen waren lange te blyuen in oirloge, alzoe zy tot heure cofte Utrecht nyet reduceren noch Gelre bedwingen en mogen, hebben gefproken mitten Heere van Hoochftrate heuren Stathouder , begeerende dat 't Lant van Hollant voir lijn portie foude mogen volftaen mit dertich duyfent ter maent totten drie maenden toe, expireerende den leften Augufty, ende dat myn Heere 't furplus elders mochte vinden tot cofte van den Keyfer , in wekken geualle hoopten te bat te comrnen tot confent vander voirfz Unie, ende myn Heere heeft hen gepaffeert op twee ende dertich duyfent ter maent, ende 't furplus fal hy vinden van 's Keyfers wegen. Hier mede es verandert die doleantie voirfz , myn G. V. ouergegeuen fcriftelick achteruolgende den affcheyt van den Dachuaert van Delft den 7. May. Ende lijn vertogen tot Delft daer Dachuaert- geweest es den 18, ende 25. May, daer geen conclufie genomen en worde omme de diuerfiteyt van der opinien, ende dat elck apart wat te bedingen haclde. Ende zyn tot Mechelen gecoomen 's Woonsdach voir Pynfteren, te weten den 27. May, daer zy my geuonden ende heure last verclaert hebben.

A Lzoe zy my mit Joost Janff van Rotterdem ■ gelaten hadden, om mitten Landen Vlaenderen , Zeelandt ende Brabandt te concluderen op de Harinckvanck ende Zeeuaert, welcke Dachuaert verloopen es, euermits dat die yan Antwerpen Bergen , ende Mechelen die K 5 d«h

12. May.:.

Sluiten