is toegevoegd aan je favorieten.

Holland onder de regeering van keizer Karel den vijfden; bij den overdragt der nederlanden aan [...] zijnen zoon koning Philips den tweeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 335 )

comrnen in Hollant, omme tot lafte van den Keyfer Penningen te vinden by verfegelingen, anticipatien ofte anders, ten minften quetfen van den Keyfer, om de voirfz Finantien te loffen, ende den voirfz Goudt ende 't Lant te vryen, achteruolgende den laft hem by den Keyfer gegeuen.

■R/f Yn Heere feyde oick datter geclaecht was ■* dat die 'Regïerders van Dordrecht ende Amfterdam Congien gegeuen hadden vuyt heur auctoriteyt, Cooren vuyten Lande te voeren, 't welck genoch ware om te wederroupen dat de Keyferlicke Majelleyt geo&royeert heeft, daer enige toe contenderen van der Finantie, maer myn Heere fal altydt zoe veel doen dat 't Lant "geen ongelick ongehoirt ofte ongedefendeert gedaen en fal worden.

TV/ÏYn Heere verfochte oick dat de voirfz Ge* deputeerden, een of twee mitten Aduocaet fouden feynden tot Dornicke, daer de Keyferlicke Majelleyt het Toyfon geuen, ende van de Unie ofte Anneétie van Utrecht an i Hollant fpreken foude by aduys van de Heeren van der Ordere, om by raede van myn Heere defe fake te mogen conduceren tot goeden effeéte mitten anderen affairen van den Lande, want fijne Majefteyt gefcapen was van daer of corts te vertrecken naer Duytslant, ende fouden die laetfte coften ende moeyte zyn 't welck een cleyne colt ware voir 't Lant tewylen de Keyferlicke Majefteyt hier in 't Lant zy, oick foude mogelick tot Dornicke antwoirde comrnen van Mr. Jan la Chauffe

vuyt

1531.

'ag. 175.