is toegevoegd aan uw favorieten.

Holland onder de regeering van keizer Karel den vijfden; bij den overdragt der nederlanden aan [...] zijnen zoon koning Philips den tweeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(' 444 )

1535lujuly,

&c Indien zylieden vefclaeren dat zy alfifteli* tie doen \ ende den Ontieggers nyet toelaten en fullen , in dit geual , foe fullen die van Hollant hem vereenigen mitten anderen LanLanden, dat. indien hemlieden enich particulier oirloge andoet, foe fullen zy der Keyferlicke Majelleyt fubuenieren mit Beden ende andere Penningen , fulex dat vuyt fijne Majefteyts naem hy den feluen Landen fal mogen defenderen ende in heuren noot te baten commené Weluerftaende dat den voirfz van Hollant by den Keyfer deur fubuentien van allen lijnen Landen van gelycken gefchieden ende gebueren mach , want alle defentien ende oirlogen vuyt fijne Majefteyts naam ende van fijnder wegen gedaen moeten worden, als van 't Hooft, ende de fubuentie van den Landen als Leeden van den Hoofde , &c. achteruolgende de redenen by den Coninginne geallegeert, welcke redenen den voirfz van Hollant wel behaecht.

TTem ingeualle van uniuerfale oirloge ende oploop van den Coninck van Vranckryck, Ingelant , Gelre, ende andere op allen den Landen van herwertsouer , en mochten die voirfz twee duyfent Voetknechten ende duyfent Paerden nyet helpen, maer foude van noode weefen (altyt geprefupponeert datter vocaal unie ende eendracht van allen den Landen in de voirfz Dachuaert gemaect fal worden tot ontficht van die Vyant fouden willen worden) dat dan elck in het particulier den Keyferlicke Majefteyt fouden fubuenieren mit Gelde, om in fijnen name ende van fijnen wege gedefenöeert te worden by fulcke Capiteynen endë

Volck