is toegevoegd aan je favorieten.

Holland onder de regeering van keizer Karel den vijfden; bij den overdragt der nederlanden aan [...] zijnen zoon koning Philips den tweeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r 446;

1535.

ll. July. Pag. 231.

contrarie zyn, andere na de Schiltale, ander fecundum ces & lïberam, 't welck 't platte Lant doet op heur Cornen, andere op te Leenmannen daer de groote Eedelen nyet af geuen en willen, ende vry af zyn by Previlegien, ende die cleynen Leenmannen wonen meeft in den Steden, ende foude ongehele fijn die meer dan andere Jngefetenen te belaften, &c. welck difputatie een abyme es ende nyet practicabel, &c. Waeromme de meeft Réfolutie es eerft an de Stadthouder , ende na an de Coninginne te clagen d'armoede van den Lande, ende datter geen hooft of defentie in 't Lant en es, fulex dat 't Lant opene ftaet, ende op eenen corten tydt oueruallen ende ganslicken vuytgeflegen mach worden by den Heere van Gelre , die comrnen mach in den Hage ende ftrycken ongefchent vuyten Lande ouer al brandende, als gefchiet es. Waeromme die Staten van Hollant haer Majefteyt ernftelicken verfoucken fullen, ende oick an de Heere van Hoichftraten felue , dat hy als Stadthouder comme refiderende in den Hage, of op ten Frontieren, by hem hebbende goede Cappiteynen, om in fubyte noot mitten Raedt te defenderen het Lant, daer men haeftelicken wel achtien hondert of twee duyfent Knechten vinden fal, die men fal fcicken by den Paerden van de Bende van myn Heere van Hoichftraten , dewelcke hy eerbeken tot fijn volle getal fal houden ende diftribueren t'Utrecht, Renen , Amersfort ende andere Frontiere , gemerel: defelue Bende by den Keyferlyke Majefteyt onderhouden ende betaelt worden, dat

hy