Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KA.RELSBERG. 241

fchulden bezwaard waren, en gy geen anderen uitweg, hoe genaamd, wist, dan dat gy met de dochter van een' ryken Bankier trouwde, dan kon het nog door den beugel. Zulke voorbeelden heeft men meer, hoewel niet in onze familie. Maar uw goed is immers vry van alle fchulden. En de Juffer, waaröp gy verflingerd zyt,' is de dochter van een' kaaien amptfchryver. Neen, dit is alte dol.

Gy fchryft my van de gezondheid van die Juffer! Welke zotte praat! Wat geeft een Edelman om de gezondheid; wanneer hy eene vrouw neemen wil? Kwartieren en geld moet gy zoeken , wanneer gy in het huwelyk wilt treeden , maar geen gezondheid. De burger en de boer mag op de gezondheid eenigen prys (lellen , omdat hy geen grooter goed kent Maar wie de behoorlyke Kwartieren heeft, voor dien is de gezondheid eene kleinigheid. Het (laat over 't algemeen niet eens goed voor eene adelyke Dame , wanneer zy alte gezond uitziet. Dit is goed voor de boeren. Eene bleeke kleur en fletfche oogen, dit is bctaamelyk voor adelyke

II. DEEL, Q D^

Sluiten