Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*6 KAKEL Tin

P. Ja. ja, vrouwtje lief, ik weet alles.

O. En nam het fcheepe>je kooren , het •we'k zy van haare akkers h3d ingeoogst, bragt het by uw Eerwaarden om daarmede de tienden te betaalen, en onderhield ons met fpinnen ?

P* Het is zo, zy was eene braive vrouw.

O. Maar nu, bid ik u honaerd duizend maal om Gods wille, waarom hebt gy dan over myne moeder ook geene iyfcpredikatie gehouden?

P. Lieve vrouw! wanneer de Predikant over alle menfchen Iykpredifcatië;) zou houden , vanwaar zouden de krachten komen ? Veel prediken maakt het ligchaaui moede, zegt de Prediker Salomo.

O. Indien gy alleen lydpredrkatiën houdt over zodanige menfchen, die zo goed en braaf zyn, als myne zalige moeder was, dan zal uw ligchaam niet moede worden, Eerwaarde Heer!

De Predikant keerde zich naar my toe, en wilde het gefprek afbreeken; maar de vrouw vatte hem by de mouw, en vervo'gde:

O. En ik heb u evenwel o<a Gods willa

ver-

Sluiten