Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

155

Toen hy nu de deur reeds in de hand had , vloog ik nog eens naar hem toe, omhelsde hem ook met fchreijende oogen , drukte hem de hand en zeide: één woord in vertrouwen! Zyt gy misfchien om geld verleegen ?

Maarhy iliet my meteenen edelen trotsch van zich weg , en zeide : Vaarwel!

Wat is toch de mensch een raadfelachtig fchepfel ! Hoe vuurig myne liefde jegens HENRifcTTE was , zo zeer verflaauwde dezelve door de koorts. Myne ziel geleek gcduurende dezelve naar eenen fpiegel.welke van achteren een groot gedeelte kwik heeft verlooren , welke de fraaide gezichten, al hrengt men hem dezelven nog zo naby, verminkt wederkaatst.

Nu eerst herleeft het beeld van de beminnelyke henrictte wederom in my, en de eerde brief, welken ik fchryf is zikerlyk aan haar.

ileb by aanhoudendheid lief

Uwen

J0 EAEEL.

TIEN"

Sluiten