is toegevoegd aan uw favorieten.

Karel van Karelsberg of Tafereel van de menschelyke ellende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

110

KAREL VAK

meisje gezien, het welk ik zo lief zou kun-

nen hebben als H e n r i ë x t e.

Ik. Zeer goed, lieve Karei! ik ben 'er zeer voor, dat men, is 't mogelyk, dien perfoon tot zyne gade verkiest, die men

het meeste lief heeft. Maar de liefde

moet vooral onze keuze niet alleen beftie. ren. Zy is byna altyd blind. Ik heb dikwerf by myne Officiers, wanneer ik ze buitengewoon verliefd vond, by een glas wyn gfetracht den eigenlyken grond van de hevigheid hunner liefde natefpooren, en zeer zonderlinge ontdekkingen gemaakt. De één was fmoorlyk verliefd op een meisje , en waaröm ? dewyl zy zo fchoon lispte. Een ander was door den kleinen voet van zyne, gelyk hy zich uitdrukte, godesfe betooverd, een derde door het kuiltje in de wang enz. Maar dewyl nu het lispen, de kleine vost, het kui'tje in de wang, en duizend andere zaaken van dien aard, in 't geheel dat geene niet zyn, het welk den man by zype beez^hedin vervroiyken , zyne huishouding waarneemen en zyne kinderen opvo Jen kan : zo begryjit gy ügretyk, dat de Lef' ie, de ziniykegeneegenheid vooreen meisje, by

het