Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*4<* kaeel vak'

ven zag . den openhartigften , braaf.'

Hen , ongedwongen ften , gezondften man zeiven zag: veranderde myne genegenheid welhaast in liefde.

Ja ik voelde, dat — ik hem beminde; en wist niet of by my weder beminnen, of hy ooit de myne worden zou. Dit veroorzaakte my eene onbefchryflyke onrust, welke my ten eenemaal van den flaap beroofde. Wel honderd ontwerpen liepen my door bet hoofd, die ik echter allen wederotn verwierp. Eindelyk nogthans bepaalde ik my tot één. Ik zal, dacht ik, eene brief wis feling met hem beginnen. Deeze inval fcheen my zo voortreffelyk, dat ik de gewenschte uitwerkingen daarvan verwachtte. Dit ftelde myn gemoed gerust, en ik was in ftaat omtrent een uur eenen verkwikkenden flaap te genieten.

Or.twaake», opftaan , licht aatifteckeir en eenen brief fchryven — Was alles één!

De inhoud van dien brief was, dat ik Kabelsb eeg prees, hem als deszeifs op. voeder veele vleiende dingen zeide, en hem verzocht, om Ka relsber g te herinneren aan zyne belofte, om my, na zyne

ver-

Sluiten