is toegevoegd aan uw favorieten.

Holland onder de regeering van keizer Karel den vijfden; bij den overdragt der nederlanden aan [...] zijnen zoon koning Philips den tweeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 443 )

OP den voorfz daghe by den Advocaet door onthiet van den Heere van Afiendelf, de voorfz Deputatie verfocht zynde, foo zyn by dc voornoemde Gedeputeerden gecommitteert den Penfionaris van Dordrecht, Dirck ïlillcbrandtfz, ende Mr. Floris van Hoogaerden , wefende althans tc Hove, ende den Advocaet ; behalven dat die van Leyden verklaerden geen laft te hebben, omme dc voorfz Deputatie te doen, ende het felve te Hove te vervolgen ; maer alfoo den Advocaet op de citatie ende daghvaerdinge by den Procureur Generael aen eenige Steden gedaen, omme hare Privilegiën van vrydom van Thollen en Anckcrage , te brengen in handen van den Procureur Generael, om defelve authentiqueiijck tc doen collationeren met eenige andere Gedeputeerden , gecommitteert is omme te adviferen wat defenfie in defen behoordt gedaen tc zijn van wegen de Staten, daer toe by de voornoemde Gecommitteerden dagh geno» men is , des daeghs naer Lichtmiffc toekomende; foo hebben de voornoemde Gedeputeerden my belaft aen de voorfz drie Perfoonen te fchryven? dat fy binnen middelertijdt fouden onderfoecken wat apparentic van Oorloge dat'cr is met dc Francoifen, Engelfchen en andere, en wat provifie de Majefteyt van de Koninginne in meeninge is te doen , tot vorderinge en defenfie van de gemeene Koopvaerdye, wefende eensdeels het welvaren van defe Landen, ende den Advocaet daer van met den eerften adverteren , ende in gevalle fy voor mijn komfte expeditie kregen van 't geene , daeromme fy nu te Hove zijn, mijn komfte

1548.

Den au Januarii. Deputatie te doen aen de IVTajefkyt van de K uninghme.