is toegevoegd aan uw favorieten.

Holland onder de regeering van keizer Karel den vijfden; bij den overdragt der nederlanden aan [...] zijnen zoon koning Philips den tweeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1553' den 4. Occober.

tie van den Grif fier.

Den ttsraelfjden deler Maent tot Dordrecht te wefen.

Den

( 45o )

port gedaen zijnde, dat den voornoemden Griffier voor fijn expeditien voor het Landt ' gedaen , by hem by declaratie geftelt, niet te vreeden en wilde wefen met de drie hondert guldens, hem des daeghs te vooren toe* gevoeght, maer alleen te vreeden was de felve op reeckeninghe te ontfangen: Soo hebben de voornoemde Gedeputeerden eendrachtelijck gerefolveert, dat den Advocaet hem foude feggen, dat hy alle de expeditien voor het Landt, tot defen dage toe gedaen, by declaratie foude ftellen, omme die by de voornoemde Penfionarisfen getauxeert te mogen werden; ende de Edelen, die van Dordrecht, Haerlem, Delft, daer mede die van Amfterdam hen conform maeckten, hoeWel fy feyden geen last te hebben, verklaerdcn dat by een toekomende Ommeflagh, in handen van den Advocaet geftelt fullen werden drie hondert guldens, omme daer van in toekomende tyden den Griffier van ftuck tot ftuck te betalen, waer van den Advocaet gehouden fal wefen reeckeninge te houden; die van Leyden ende der Gouda namen hier op rapport, ende hoopten wel last tegekrygen hen conform te maken.

Eodem hebben de Staten befiooten, den twaelfden defer Maendt tot Dordrecht te wefen, omme boven te reyfen met de Voorfchreve Antwoorde.