is toegevoegd aan uw favorieten.

Holland onder de regeering van keizer Karel den vijfden; bij den overdragt der nederlanden aan [...] zijnen zoon koning Philips den tweeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C )

ï^.Dec Pag. 88

boven bevonden fal werden aen de voorfz laet• lïe hondert duyfent guldens te gebreken, fal . van gelycken gevonden werden by verkopinge van Los-Renten den penningh twaelf als vooren , ofte by andere Renten, tot believen van de Staten, tot alle welke verkopinge van Renten fyne Maj. de voorfz Staten oock verkenen fal behoorlycke Brieven van Octroy; Behoudelyck, dat in de lolfmge ende betalinge van alle de Renten, die verkocht zyn, ende noch verkocht fullen werden, tot furnilfement van de voorfz Beede, generalyck contribueren fullen Geeltelycke ende Weereltlycke, vrye ende onvrye, onder de Schiltalen ofte daer buyten gefeten, van hare Goederen gelegen onder de Limiten van Hollandt, ofte die onder Hollandt forteren, ende nergens anders en contribueren , fonder in allen defen de Schiltalen te roeren , ende dat niet tegenftaende eenige Privilegiën , exemptien ofte vryheden, die de voorfz pretenfe vryen, ofte eenige van henluyden, ter contrarie hebben ofte allegueren fullen mogen , hoe die oock geclaufuleert mogen wefen, en dat overmits de nootelyckheydt van defen jegenswoordigen Oologe, ende dat de voorfz Beede geconfenteert werdt tot notelycke defenfie van den Lande, fyne Majefteyt believen wille al 't felve uyt fijn fekere wetentheytende motu proprio te derogeren; behoudelyck oock, dat de voorfz Staten fulcke a&e, aengaende die geene die exemptie ende vrydom pretenderen , verleent fal werden, als in de twee laetfte voorgaende Beede henluyden geaccordeert is, alle welcke voorfz Renten, ende de los-