Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Refolutieh , genomen op den feven en twintighften Februarii ï55ö.

PRESENTEN,

zj-Ftkr»

Aensaefide de Renten van Heer Lodewyk van Praet ende Wolf Hallar. Pag- 7,

Uyt de Edelen, Affendelf', . Obdam, Lockhorfi , Duyn.

Ende van de Steden, Schoock, Berckenrodc ,

TEn felven dage is by de voorfz Staten gerefolveert , dat aengaende de Renten van wylen Heer Lodewyck van Paretende van Wolf Hallar van Hallarfteyn, geftelt in feecker Quohier van den Tienden penning van den Rentmeefter van Zuydt-Hollandt, de welcke byde voorfz Staten in furcheantie gehouden waren, blyckende by de Aéte van dato den vyfden April 1554. voor Paelfchen, dat van de felve Renten den Tienden penning betaeldt fal werden , ten ware den voorfz Wolf Hallar dede blycken, dat de Rente van tien hondert fes en lestigh ponden dertien fchellingen, ftaende in 't voorfz Quohier op fynen naem, toebehoorde de Majefteyt van de Koninginne, in wekken gevalle de voorfz Staten te vreden fouden welen hare Majefteyt te gratificeren, ende hare voorlz Rente van den tienden penningh te eximeren ende vry te houden. IV. Deel. Q Aea>.

Bartholomeus Jacobfiz, Gerrit Jacobfz, Mr. Jacob de Milde , Joofi Buyck, Sandelyn,

Jan Dirckfz 'f Hoen , ende

Witte vander Hoeve.

Sluiten