Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 2? )

Jan van Beringen, dat eenen Rattalder, die getrouvvt heeft de Weduwe van wylen Jan van Monickhouden , wefende gebooren Poorter van Mechelen, ende verfocht hebbende feker Officie te hebben binnen den Lande van Vlaenderen , foo hadden de felve van Vlaenderen, al eer fy den voorfz Rattalder wilden tot 't voorfz Officie admitteren ende toelaten, gefchreven aen de voorfz Commandeurs ende Regeerders van Mechelen, verfoeckende van henluydcn geadverteert te wefen, of die van Mechelen oock admitteren tot Officien, binnen hare Stede ende Vryheydt vallende, die van Vlaendcrcn ; Waer op de voorfz Commandeurs ende Regeerders der Stede van Mechelen voor antwoordt gefchreven hebbende, dat fy die van Vlacndcren, ende ook van andere Landen promifcue admitteren, foo heeft den voorfz Rattalder het voorfz verfochte Officie in Vlaenderen geobtineert gehadt.

Eodem foo hebben mync Heeren Mrs. Jacob Wafteel, Raedt in den Grooten Rade van de Komnghlijcke Majefteyt , ende Jan Lettin , Onmer aldaer , oock verkiaert, henluydcn 1 kennehjek te wefen, dat in den Grooten Rae- ' de dagelijcks geadmitteert werden Onderfaten ' van alle de Landen van herwaerts over, te wetenVlamingen, Hollanders, Zeelanders, Arthcfijns, Hanuyers ende andere, fonder dat fv weten te feggen ofte gehoort hebben, dat die van Mechelen eenige Privilegie fouden hebben, van alleen te admitteren de Ingezetenen ende Poorters van hare Stede, ofte'dat fy 't felve oock oyt fulks geufeert hebben.

Den

Den 9. Maen»

Selijckffl \ttefratie /an Mr. Jarob Waseel ende an Lettin.

Sluiten