is toegevoegd aan uw favorieten.

Holland onder de regeering van keizer Karel den vijfden; bij den overdragt der nederlanden aan [...] zijnen zoon koning Philips den tweeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T")At den MarCkgravc vandcr Veere ende de voorfz Gecommitteerden van den Hertoge verfhaan hebbende van dc Staten 't geene wes voorfz is, en dat fy hen lieten duncken, dat, omme te befchermen de Noordt - Zee , ende omme te convoyeren de Greynen van Ooften komende, van geenen nooden en was foo groote koften te doen , ende foo veel Volcks op de voorfz Schepen te houden, immers dat men 't felve wel verfekerlijck foude mogen uytrechtcn met het getal van acht hon-1 dert Hoofden; hebben nae voorgaende communicatie , met den anderen gehouden, weder doen leggen, dat de Majefteyt of den Hcrtogh van Savoyen in geene meeninge en was, fyne Schepen ende * Gefchut, met de andere Behoeften daer toe dienende, 't welck eenen grooten penningh waerdigh was , fonder te hebben het getal van de voorfz twee duyfent Hoofden, ofte daer omtrent, in Zee te geven , alfoo fyne Majefteyt dc felve niet en wilde in danger ende perieul ftellen, ende dat de voorfz Schepen ende Gefchut by de Francoifen genomen zynde, daer mede groote invafie en onfprekelijcke fchade op defe Landen, ende oock andere Landen, fouden mogen doen; dat oock fyne Majefteyt van geene meeninge en was de adminiftratie van de voorfz fyne Schepen, daer foo veel aan hangt, yemanden toe te laten, dan fyne eygen Gecommitteerden ; dat oock den Hertogh van Savoyen ende die van zyne Majefteyts Rade van State, in geender manieren en vonden oirbaer ofte geraden, eenigen Impoft te ftellen op de voorfz Granen, ende want de voorfz

Sta-

1-557' Den B7« April.'

Refponfie van de Gecommitteerden van den Ilertoge van Savoyen op de felve Equipage.

*BI.43.