is toegevoegd aan uw favorieten.

Holland onder de regeering van keizer Karel den vijfden; bij den overdragt der nederlanden aan [...] zijnen zoon koning Philips den tweeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 233 )

mede gegeven by den Heere van Lalang ende de andere van den Rade van State; hebben by maniere van communicatie fekere middelen geopent, maer overmidts de abfentie van den Heere van Affendelf, is de faecke uytgeftelt tot op 's anderen daeghs.

"D Y den Advocaet rapport gedaen zynde , beroerende de Requefte , de Majefteyt overgegeven , omme die van den Rade van Hollandt belaft te werden, te publiceren alle Ordonnantiën, by de Staten gemaeckt, ofte nog te maken, ende daer toe verleenen behoorlijcke attaché, ende daer op geëxpedieert waren Brieven aen den Rade,om van henluyden te weten, waeromme fy geweygert hadden te accorderen Brieven van attaché op de Ordonnantie , by de Staten gemaeckt, nopende de colleótatie ende executie van de feven grooten op de Marge, ende dat daer op weder by den Rade by een properen Boode antwoordt gefchreven was , fonder dat den Advocaet hadde konnen vernemen het inhouden van dien; foo hebben de Edelen , die van Dordrecht, Haerlem, Delf ende Gouda gerefolveert , dat men met het verdere vervolgh van defe faecke fal vertouven , tot by die van den Secreten Rade op de voorfz antwoordt van den Hove van Hollandt befcheydt overgefonden fal wefen, ende de.Gedeputeerden van de Staten weder boven fullen reyfen, dan die van Leyden ende Amfterdam waren van advifeV dat den Advocaet in diligentie boven foude reyfen, omme te vervolgen attaché op de voorfz * Ordonnantie, niet tegenftaenP 5 de

1557-

Den 27, tot den 29 September

Rapport van den Advocaet, beroerende 't publiceren van alle Ordonnantiën, byde Staten gemaeckt.