is toegevoegd aan uw favorieten.

Holland onder de regeering van keizer Karel den vijfden; bij den overdragt der nederlanden aan [...] zijnen zoon koning Philips den tweeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 243 >

verklaren de voorfz Staten, dat fy begerende te volkomen de goede geliefte van Syne Majefteyt, gecommitteert hebben feeckere Gedeputeerden van de andere Staten, en oock met de Gecommitteerden van Syne Majefteyt.

Ende beroerende de Petitie by Syne Majefteyt de Staren van Hollandt in 't particulier gedaen , ten eynde fy fouden willen verkoopen, ofte gedogen op hun verkocht te werden jaerlyckfche Renten, tot vyfthien duyfent ponden toe, te loffen met den penningh twaelf, en dat fy defelve weder losfen fouden binnen drie jaren, t'elcken jare een derdendeel van dien, foo omme daer mede eensdeels te mogen afdancken de resterende Overlandtfche Voetknechten , als omme te verlien tot andere koften die men nootfakelyck dragen moet, en geen uytftel dragen en mogen, bevindende hun de voorfehreve Staten in feer groote perplexiteyt, overmits de groote miferie, armoede ende calamiteyt, daer 't Landt van Hollandtinne gekomen is, en 't groot verlies dat fy in de Zeevarende Neringe, Viffcherye ende Dyckagie gehadt ende geleden hebben, geduyrende defen langen Oorlog, binnen wekken tydt fy 't voorfehreve Landt oock belaft hebben met de fomme van omtrent veerthien hondert duyfendt guldens, op Renten gehaelt, fonder als noch te weten eenigh middel omme defelve temogen loffen,boven noch alle andere penningen, by diverfche Middelen, als Schoorfteen-gelden, Morgen-gelden, Q 2 Schil-

1SS9*