is toegevoegd aan uw favorieten.

Godvrugtige leidsman, aanwyzende den weg ten hemel, door oefeningen en gebeden, en de kleine getyden van de H. maagd Maria

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. C O M M U N i E.. 79

. Goeden Jezus, doe my fmaken door deze heilige fpyze, hoe zoet her is U alleen te zoeken, U te vinden, U te beminnen, en hoe bitter alle zoetigheid is zonder ü.

Ik vvenfche Ü te ontvangen met dezelve bereiding, met dewelke U hebben ontvangen zo veele heilige Zïelen, byzonder de allerheiligfte Maagd Maria, uwe lieve Moeder. Ik verëenige myne bereiding met hunne bereiding, en myne Commamunie met hunne Communie. Dat haare vuurigheid en devotie vervulle al dat aan de myne ontbreekt.

ö Jezus, hadde ik duizend harten, ik zoude die allegader hefteden om U duizendmaal te loven , te bedanken, en te gebenedyden over uwe onuitfprekelyke barmhartigheid.

Koom dan , 6 Minnaar myner ziel! koom , gy zyt mynen Jezus, dat is Zaligmaker, maak my zalig. Gy zyt mynen Geneesmeefter, genees alle myne geeftelyke ziektens. Gy zyt mynen Vader, bemin.my als uw kind. Gy zyt mynen Bruidegom , ontfteekt in my uwe heilige liefde. Gy zyt mynen Meefter, leer my alles dat my zalig, en U behagelyk is. Gy zyt mynen Herder,, roep my, beftier my, en trek my tot U, ja, gy zyt meer als eenen Herder, want wat Herder voed zyne fchapen met zyn eigen vleesch en bloed? Gy zyt mynen Heer, bind my met de banden van uwe zoete liefde.

Koom, lieven Jezus, fpyst, verfterkt, zalft, verlicht my, beweegt, ontfteekt en verandert myne ziel; opdat zy door de kragt van dit H. Sacrament der Liefde zoetelyk gedreven worden tot Wederliefde.

Ik wenschte uit den grond van myn hart, da£ alle menfchen U kenden en eerden in dir heilssacrament, en wilde wel, dat ik kpnde herfteP