is toegevoegd aan uw favorieten.

Godvrugtige leidsman, aanwyzende den weg ten hemel, door oefeningen en gebeden, en de kleine getyden van de H. maagd Maria

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43$ LITANIE VOOR. DE

gedagten en inwendige zonden moeten ond derdaan , verlost hun Heere.

Wy zondaaren, wy bidden U, verhoor ons.

Dat wy door barmhartig te zyn, voor hun3! barmhartigheid mogen verkrygen.

Dat wy door onze ootmoedigheid voor hunne hovaardigheid kwytfchelding mogen verwerven,

Dat wy met ons te verderven , vooj, hunne zinnelykheden mogen voldoen,

Dat wy door onze verduldigheid, de vergiffenis voor hunne onverduldigheid mogen bekomen, .

Dat gy door onze zagtmoedigheid, aan hun I de zonden van korzelheid, fpytigheid en i gramfchap wilt vergeven,

Dat wy door yverig te bidden , over hunne traagheid in het gebed U mogen verzoenen ,

Dat wy door het oeffenen van alle deugden, voor hun vergiffenis van alle hunne fouten mogen verkrygen,

Dat gy de zielen van onze Ouders, Vrienden en Weldoeners, die in den Heere geltorven zyn , van de pynen des Vagevuurs wilt verlosfen,

Dat gy alle geloovige Zielen de eeuwige rust wilt doen genieten, -

Lam Gods, dat wegneemt de zonden des w relds, fpaar hun Heere.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden des w relds, verhoor hun Heere.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden des v\ relds , ontferm over hun Heere.

Christus, hoor ons.

Christus, verhoor ons.

Heere, ontferm.'U onzer.

er?

•■<

S£ al

Cu

ra

a

a <

co

O

O

-s

O cn

aeaeae-