Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

206" II. Boek. III. Hoofd/tut.

Fig. trekke men UG en daarmede evenwydig, uit S Cn Tf deIvnen SHen TI, ontmoetende de As AC in H en I, en uit II en I perpendiculaaren, die de quadratrix fnyden in Ken L; wanneer men dan door Ken LdeftraaJenCMenCN trekt, zullen deeze den hoek ACD, of boog AD, in de gegeeven reden verdeden.

demonstratie.

Want AS : ST: TU == AH: Hl: IG 2 pr. 61

of P : Q : R = AH: Hl: IG conftru&ie maar AM:MN:ND=AH: HI:IG§ 41.

dus ookAM:MN:NDr= P : Q : R of i ACM:iMCN.^NCD=P: Q: R. Dat te doen was.

GEVOLG.

§. 45- Als P= q-=zR gefield wordendieeft men ook AH==:EII=IG; en dus volgt hieruit, hoe men een gegeeven hoek, of cirkelboog ,door behulp eener quadratrix, in een gegeeven getal van gelyke deelen verdeelen kan.

BYVOEGZEL

§. 46. De Quadratrix is van Dinostrates uitgevonden, om het x'raagftuk, in de voorgaande § voorgefteld, op te losfen, of eigenlyk alleen maar, om een gegeeven hoek in drie gelyke deelen ■te verdeelen; 'hetwelk een van de voornaamfte yraagftuKken uitmaakt, waarmede de oude Wis*

kuas>

Sluiten