Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorrede van den.

langer hoe meer, bevestigd, wordt tegenwoordig door bijna alle Scheikundigen omhelsd; en het oude, in zo verre hee ftrijdt met de nieuwe ontdekkingen, ongegrond bevonden zijnde , vervalt»

Alle voorige leerboeken der fcheikunde hierdoor eenigszins onbruikbaer geworden zijnde, werd.elke land5ercin.de behoefte gefield, om 'er één, naer die nieuwe ontdekkingen ingericht-, Sn zijne eigene taele te bezitten. 'Bij veelen ishierin reeds voorzien'. Men heeft deze ontdekkingen en de nieuwe leerbegrippen, uit dëzelverfvloeijende, ook bij' gedeeltens, in afgezonderde of ïosfe verhandelingen en bij inlasfchirigein de: Letterkundige Tijdfchriften, aen het Gemeen békend gemaekt en medegedeeld; waerin de uitmuntende'Heer kastèLÊyn, te .vroeg voor dit vak der weetenfctiappen overleden, zich inzonderheid, bij onze Landgenooten, heeft verdien* ftelijk gemaekt: dan een volledig famenflelfef, het'ganfche vak 'dér nieuwe fcheikunde, toegepast op de anfenijbereïdrngen, omheiferidé, ontbrak ons tot* hiertoe; en zulk één wordt'den Nèderlandfchen Natuuronderzoeker en- bemirinaer van Weetenfchappen, der vreemden taelen.' minder kundig, in het tegenwoordige werk aen-. geboden, — Dif zij genoeg, omtrent de aenleiding tot deze vertaeling en uitgave.

Het zou overtollig zijn, om hier uittèwijdete

oveif-

Sluiten