Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zullen vinden, dat u eene Wiek van de Moolen onzacht getroffen heeft, kort voor dat.gy Uwe

Voor-

fa*, van de Doorne Kroon van Jefus gebruikt woord Acantha, gebezigd vinden, waar wy in het Hebreeuwsch yip leezen, begrypende, dat het Griekfehe Acantha, de betekenisfe van het woord X"ip het best uitdrukke, dat dit woord yip ook Doornen in het gemeen betekend, en te kennen geeft, dat, waarvan wy onaangenaame gewaarwordingen hebben, zonder dat daardoor een byzonder zoort word aangeduidt.

En, wilde men van de algemeene benaaming Doornen afgaan, uit hoofde van het gebezigd Grondwoord, waarom moet, het dan juist door' Beerenklaauw worden vertaald, daar ook Kruis kruid of Kruis Wortel, Acatha word genoemd, en de Witte Tuindistel, of Spina alba, ook den naam draagd van Leucacantha? — Hier by zat men zich beroepen, op het cierlyk Gewas van de Beerenklaauw, en veelligt op 't Oud gebruik dat men yan dezelve maakte ; dan dit alles is niet toereiJtend ter verdeediging van hem, die buiten noodzaakelykheid, by zyne Gemeente de gewoone Vertaaling van den Bybel in Verdacht brengt, zo dat zy eindelyk niet meer weet, wat zy moet gelooyeo, of voor Waarheid houden, en by elke gelegenheid vraagen : zoude dit wel goed vertaM zyn h zoude dit woord niet iets anders betekenen? — Een ieder weet op den Klank van het Woord, wat Doornen zyn, maar niet ieder Toehoorder is een Botanicus, en weet wat Beerenklaauw is. ■ En welk een onderfcheid tusfthen den Klank van beide Woorden ? —

(XXIII.)

Sluiten