Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.voorfchyn, in waan zynde, dat gy haar door ék nieuws mede te deelen, grooten dienst doen zult, en haar tot uwe manier van denken overhaalen: maar neemt het my niet kwalyk, dat ik uw L. reeds op den voorgrond myner aanmerkingen zeg, dat, offchoon uw Formulier hun, die flechts een natuurlyk vernuft, maar geen geoeffende zinnen hebben in de leere der waarheid tot godzaligheid , en die dus geen bekwaame rechters in dit ftuk zyn, moge behaagen, het echter by my en alle weldenkende Christenen, uw Lieder gebrek van zelfkennisfe en regte vreeze Gods, die toch het begin van alle waare wysheid is, verraadt. Vraagt gy my naar de redenen, waarom ik zo ongunstig over uw geliefd ontwerp oordeel, ik zal ze uw

L.

Üw nieuw Doopformulier in zo verre genaamd} als gyL. ,aan het flot van zyn E. nagefchreeven gebed deeze woorden :f onsen Heere, om by uw Lieden welbekende, maar by my verdachte redenen, 'er uitlaat, zeggende niet zo als Zollikofer: Verhoor ons, lieve Fader ! door onzen JJeere Jcf. Chr.! maar alleen, door J. Ch. In zo verre vervolgens ook het uwe, als gy 'er eene verdraaide Apostolifche geloofsbeleidenis by voegt, om daarop uw toegebragt Kind te doopen, zynde het niet gebruiklyk in de Gereformeerde Kerke de Kinderen op het Apostolisch geloof tc cloopen, welke geloofsbeleidenis om die reden by Zolfikp. yét niet gevonden word, ."' ' " *"ü~,Ji'

Sluiten