Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

)c( 34 X

den H. G., recht op alle de heilgoederen , ons in het euangelium aangeboden; en hoe dieper wy onze elende zien, hoe grooter ons Jefus word, die gekoomen is, om 'er ons van te verlosfen: des danken wy God door J. C. met Paulus Rom. 7. v. 25, omdat wy de volmaakte verlosling van het lichaam der zonde en des doods uit hem verwachten. Ons heil is dan in Christus en niet in ons .te vinden , en met de beoeffening van het Christendom bewyzen wy alleen dat wy gelooven; wy bewerken hier Hechts in zo verre ons geluk daardoor, dat wy in ons bekrachtigd vinden wat Salomon in zyn fpreukboek getuigd de wyze is voor zich zeiven, wys, en ' t is beter wysheidte bezitten dan goud en paarlen,wyl 'er niets by haar te vergelyken is. Maar hetHoofdftukderChristelyken leere, door Paulus verdeedigd, blyft de leere des geloofs, en wy zyn gelovigen,als wyde waarheid hiervan inpns bekrachtigd vinden. Kunnen en mogen wy dan ook niet wel met rechtzeggen; De Rechtvaardige leeft zyns geloofs, of dq geheele leer der reformatie valt in duigen, Dit hoofdleerfmk immers heeftLuther in zynen tyd tegen alle werkheilige vernuftelingen zo yverig verdeedigt, alsPaulushet ooit te-en de wetgezinde en Pharifeeuwfche Christenen gedaan heeft. Tot dit eene hoofdpunt

be-

Sluiten