Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 26 )

Panel onaangeroerd, en alzo de befchalaigde party volkomen vry zou blyven, of zy by de iBeemng der Coromisfie zig wilde bevreedigen of niet, tot deeze Commisfie wierden behalven de drie Predikanten, de Zaal: E. F. Albbrti, de Prefideerende Oudfte, benevens zyne navolger, in toekomende Jaaren benoemd.

Het Collegium van Diaconen was intusfehen na bekoomen antwoord van Burgermeefteren, zyn voorige weg gegaan, en had reeds op den 7de February van het Confiftorium begeert, dat, dewyl geen Antwoord volgde, het thans op de uitlegging der Kerkelyke wetten aan kwam, die van de generaale Kerkelyke Vergadering zyn tastgefteld, en alzo ook van hun natuurlyk moest uitgelegd werden, de Kerkelyke Vergadering hoe eer hoe liever ten dien einde te zamen geroepen werden; als ook wierd dit maal deeze vordering van de hand geweezen.

Ik fiaa hier over, om niet te breedvoerig te werden, eenige oratrend deeze tyd vernieuwde krgerlyke voorvallen, met den Requestranten en een geheel openlyke oploop, met Levensgevaar verzelde Catechifatie, van de Heer Hamelau, die getrouw het zyne toebragt, om het vuur der Tweedracht fteeds algemeender te maaken, en iom ter verhaal der voortgang van de boven jeeds herhaalde Commisfie, wegens een enpas» felykheid van D°. Albbrti, nam dezelve een begin op den 12de Maart, en wierd voortgezet den 15de dito, men liep de befchuldiginge der Klaagers op nieuw door, en de aangeklaagde toonde ook wederom de ongrond derzelve, of de aitgedagte misduiding, van hunwoorden en uit» drukkingen, gelyk ze reeds in't begin in 't Conüfterie gedata hadde, de hoofdzaake wierden

om

Sluiten