Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 33 )

Ik geloove door dit kort Bcrigt het onpartydig Publiek thans in de itand gebragc te hebben, om da oorfprong.de dryfveeren, en de voortgang deronlusten in de Amfterdamfche Gemeente regtmaatig te kunnen beoordeelen. Het was my niet daar, om te doen, my teegen myne toen zynde teegenftryders oopentlyk te verdeedigen, dat heb ik zeüs zo lang ik onder hun leefde, voor my bedenkelyfc gevonden, het bewust zyn myner goede zaak, en de gegronde overtuiging, dat ioooRechtfcbape-. nen in Arnfterdam, in en buiten de Lutherfche Gemeente my beeter kende, my billyker beoordeelde , als eenige meeftendeels -Naamlooze van andere opgeftookt en aldus ten uiterst onweeten, of wel geheel voorbedagte dwaalende teger.ftrei.vers, was my toen reeds gerustheid en regtvaardiging genoeg Hoe veel meer kan my dac thans zyn, daar ik Godlof! in een ftand gezet ben, 't_ welk juist het zelve is, wat de Schipper na een uitgeftaane ftorm, is de zeekere en geruste haven zyner beftemming. Nu hield ik het in myn tegenwoordig verblyf voor myn plichthet Pubiiek de verkeerde voorftellingen van eenige handelingea te beneemen, en myne my onvergeetelyke toenmaalige Amptgenooten altoos blyvende Vrienden een goede naam, ook in Duitfchland te verzeekeren. Gave Godt, dat zy fpoedig en geheel de uiterfte rust genieten, die hun daadige vermoein. gen om waarheid en deugd uit te breiden verdient. Ten minften vervuüe God hunne Lasteraars met Christelyke gevoelens, en thans, daar zy zich zelfs van hun afgezondert hebben.—In 't Jaar 1786 geboden zy het my en myne Vrienden! — Orrt ten minften in rust haare gang voortegaan, en de echte Lutherfche Gemeente , in Arnfterdam, die ook zonder eenig hoop noch fteeds groot en bloeiC end

Sluiten